Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain

Photos of my Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain (Stewart Line)
 1. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 7-17-2012
 2. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 20 Gallon Vertical 7-17-2012
 3. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 20 Gallon Vertical 7-17-2012
 4. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 20 Gallon Vertical 7-17-2012
 5. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 7-17-2012
 6. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 7-17-2012
 7. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 7-17-2012
 8. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 20 gallon vertical 7-17-2012
 9. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 20 gallon vertical 7-17-2012
 10. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 20 gallon vertical 7-17-2012
 11. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 12. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 13. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 14. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 15. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 16. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 17. Dendrobates tinctorius Bakhuis
 18. Dendrobates tinctorius Bakhuis Belly
 19. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain 10 14 2011
 20. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 21. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 22. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 23. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 24. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 25. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 26. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 27. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 28. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 29. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 30. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 31. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 32. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain Temporary Housing
 33. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 34. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 35. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 36. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain
 37. Dendrobates tinctorius Bakhuis Mountain Temporary Housing
Showing photos 1 to 37 of 37