Dendrobates tinctorius "Matécho"

Dyeing poison dart frog, Dendrobates tinctorius - "Matécho"
  1. Dyeing Poison Frog - Dendrobates tinctorius - "Matécho" race 
Male
  2. Dyeing Poison Frog - Dendrobates tinctorius - "Matécho" race 
Female
  3. Dyeing Poison Frog - Dendrobates tinctorius - "Matécho" race 
Male
  4. Dyeing Poison Frog - Dendrobates tinctorius - "Matécho" race 
Male
  5. Dyeing Poison Frog - Dendrobates tinctorius - "Matécho" race 
Male
Showing photos 1 to 5 of 5